BROCHURE - EUROPA-VALGET
"EUROPA FOR KVINDER, KVINDER FOR EUROPA"

EuoPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

   

Denne brochure er udarbejdet af Europa-Kommissionens GD V, inden for rammerne af Fællesskabets Handlingsprogram på Mellemlang Sigt for Lige Muligheder (1996-2000), i samarbejde med Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder.

Endelig udg.25.02.99

1. Europa-valget
En chance for kvinder

Fra den 10. til den 13. juni 1999 vælger EU-borgerne deres repræsentanter til Europa-Parlamentet. Her har kvinder en chance for at få direkte indflydelse på Den Europæiske Unions fremtidige udvikling. Som vælgere eller fremtidige medlemmer af Europa-Parlamentet kan kvinder spille en central rolle med hensyn til at sikre lige muligheder for kvinder og mænd og tage de fremtidige politiske udfordringer op.

Europa-Parlamentet er den eneste institution i Den Europæiske Union med direkte valg og er et af de vigtigste beslutningstagende organer. Efter valget i juni burde Parlamentet afspejle den europæiske befolknings sammensætning - med en ligevægtig repræsentation af kvinder og mænd.

2. Kvinder i EU-politik

Kvinder skal involveres mere

Efter valget til Europa-Parlamentet i 1994 var kun 146 af de 567 medlemmer af Europa-Parlamentet kvinder. Mønstret er med få undtagelser det samme på nationalt plan. I parlamenterne i Den Europæiske Unions medlemsstater er kvinderne i gennemsnit kun repræsenteret med 17,6% (1998)

År

Kvindernes repræsentation i Europa-Parlamentet

Valget i 1989

19%

Valget i 1994

25.7%

Efter 3 nye medlemsstaters tiltrædelse – 1998 (626 medlemmer)

26.7%

Da kvinderne er underrepræsenteret, er "EU-borgernes repræsentanter" hovedsagelig mænd.

Der er ikke tale om demokrati på EU-plan, hvis kvinder og mænd ikke deltager i beslutningsprocessen i samme omfang. EU-valget i 1999 kan hjælpe kvinder i retning af ligevægt.

Kvinderne er underrepræsenteret i beslutningsprocessen på det politiske, sociale og økonomiske område og er også udsat for diskrimination på arbejdsmarkedet. Den Europæiske Union har længe gjort en indsats for at skabe lige muligheder for kvinder og mænd, men alligevel er der på indeværende tidspunkt 25 millioner færre kvinder end mænd i arbejde i Den Europæiske Union. Kvinder har ikke job med samme ansvar eller beføjelser til at træffe beslutninger som mænd og er henvist til nogle få økonomiske sektorer. De tjener mindre (kvinder får 10 til 30% mindre end mænd for det samme arbejde), har ofte deltidsarbejde eller andet "atypisk" arbejde og har mindre socialsikring.

Vi står over for en betydelig demokratisk og politisk udfordring. Europa-Parlamentet befinder sig i det europæiske demokratis centrum. Siden Romtraktaten i 1957 har Parlamentet fået større magt i den politiske beslutningstagning på europæisk plan. Siden 1979 er Europa-Parlamentets medlemmer blevet valgt direkte af borgerne i medlemsstaterne for en 5-årig periode. Parlamentet er et repræsentativt organ og derfor et vigtigt middel til at fremme ligestilling og social retfærdighed i Den Europæiske Union.

3. Europa for kvinder:

På vej mod en ny politik for ligestilling mellem kvinder og mænd

Kvinder i hele Europa udsættes for diskrimination hver dag. Bekæmpelse af en sådan diskrimination betyder politisk engagement og en bedre repræsentation af kvinder. Derfor anses ligestilling mellem kvinder og mænd for at være et af Den Europæiske Unions grundlæggende mål. Den Europæiske Union har brug for den kvindelige dimension for at skabe et bedre samfund. Unionen har gjort en indsats på mange niveauer for at tage denne udfordring op.

Politisk engagement

I Amsterdam-traktaten anerkendes ligestilling mellem kvinder og mænd som et af Den Europæiske Unions grundlæggende mål, og der gøres et stort arbejde på europæisk plan for at nå dette mål. Bortset fra de moralske aspekter har Den Europæiske Union brug for kvinders evner og kvaliteter på arbejdsmarkedet samt deres meninger og ideer til at skabe et bedre samfund for alle.

Behovet for flere kvinder i beslutningsprocessen er blevet anerkendt på højeste niveau i Den Europæiske Union. Rådet opfordrede i sin henstilling fra 1996 til at gennemføre aktioner, som tager sigte på ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningstagningen. Europa-Parlamentet har understreget dette måls betydning i 2 betænkninger om emnet.

EU-lovgivning om lige muligheder

Der findes omfattende EU-lovgivning om ligestilling og lige adgang for kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Adskillige direktiver og henstillinger fra Rådet garanterer og fremmer ligestilling i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse. EF-Domstolen har stadfæstet denne lovgivning.

Særlige instanser

De europæiske institutioner har oprettet instanser med særligt ansvar for ligestillingsspørgsmål. I Europa-Parlamentet har Udvalget om Kvinders Rettigheder været meget aktivt og støttet lovgivning og programmer, som tager sigte på at fremme ligestilling og bekæmpe diskrimination. Dette udvalg har spillet en central politisk rolle i Parlamentet. I indeværende valgperiode har Udvalget om Kvinders Rettigheder fremsat betænkninger om mange vigtige spørgsmål, f.eks. handel med kvinder, vold mod kvinder, integrering af lige muligheder for mænd og kvinder i alle fællesskabspolitikker, sundhedssituationen for kvinder og arbejdsløshedens specielle virkninger for kvinder. Udvalget er i løbende kontakt med repræsentanter for de nationale parlamenter.

Europa-Kommissionen har også særlige instanser, som skal fremme ligestilling mellem kønnene. I 1995 blev der som udtryk for et politisk engagement på højeste niveau nedsat en gruppe af kommissærer for lige muligheder. Gruppen er regelmæssig i kontakt med Europa-Parlamentet, Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Lobbyen for Kvinderne i Europa. Inden for Generaldirektorat V (beskæftigelse og sociale anliggender) er Ligestillingskontoret ansvarligt for at iværksætte og overvåge lovgivning om ligestilling, gennemføre handlingsprogrammer for lige muligheder og integrere kønsdimensionen i Fællesskabets politik på alle områder. Inden for Generaldirektorat X (information og kommunikation) formidler Informationskontoret for Kvinder information om Fællesskabets politikker og aktiviteter til kvinder og fremmer en debat med kvinder i Europa om de pågældende politikker. Det Rådgivende Udvalg for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, som består af repræsentanter for nationale organer, der arbejder for ligestilling, og arbejdsmarkedets parter, følger og rådgiver om udviklingen inden for Fællesskabets politik for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Støtte via finansiering

Den Europæiske Unions engagement på ligestillingsområdet afspejles også i finansiering, som tager sigte på at fremme lige muligheder. Det vigtigste finansieringsredskab er Den Europæiske Socialfond, som finansierer en lang række særlige projekter vedrørende kvinders erhvervsuddannelse, særlig under fællesskabsinitiativet NOW. Forslaget til de nye strukturfonde fra år 2000 indebærer, at der vil blive gjort en bred indsats for at fjerne forskelsbehandling og fremme lige muligheder for kvinder og mænd. Handlingsprogrammet for Lige Muligheder er et særligt politisk redskab, som omfatter støtte til pilotprojekter, udveksling af erfaringer, konferencer og forskellige arrangementer. Generaldirektorat X offentliggør også regelmæssigt indkaldelser af forslag til projekter om formidling af information til kvinder om forskellige emner af europæisk interesse. Daphne-programmet, som blev iværksat for nylig, omfatter interesseorganisationer og tager sigte på at forebygge vold mod kvinder og børn.

Bred indsats for ligestilling mellem kønnene

Alle Den Europæiske Unions institutioner bestræber sig på at sikre, at spørgsmålet om ligestilling mellem kønnene tages i betragtning i forbindelse med den politik, der føres på alle relevante områder. Lige muligheder er et grundlæggende element i Den Europæiske Beskæftigelsesstrategi, som blev fastlagt på beskæftigelsestopmødet i Luxembourg i november 1997. I Retningslinjerne for Beskæftigelsen i 1999 specificeres det nærmere, hvordan medlemsstaterne vil bekæmpe kønsskævheden på beskæftigelsesområdet og forbedre mulighederne for at forene arbejde og familieliv. Der er endvidere gjort store fremskridt med hensyn til at fremme ligestilling inden for udviklingssamarbejde, ungdoms- og uddannelsespolitik og forskning. Europa-Parlamentet har på tilsvarende måde medtaget ligestilling mellem kønnene i beskrivelsen af en lang række poster på budgettet for 1999.

Den Europæiske Union har gennem sin politik og sine programmer givet et skub i den rigtige retning.

Kvinderne må også selv tage udfordringen op.

Kvinderne i Europa-Parlamentet vil medvirke til at ændre de politiske værdier og skabe en mere retfærdig Union, som er tættere på borgerne, både mænd og kvinder.

4. Kvinder for Europa

På vej mod et ægte demokrati

Ligestilling mellem kvinder og mænd er et spørgsmål om grundlæggende menneskerettigheder, social retfærdighed og demokratisk repræsentation. Ligestilling kan ikke opnås fuldt ud, medmindre alle, både kvinder og mænd, kan deltage på lige fod inden for alle aktivitetsområder, også inden for politik. Det kan man dog bl.a. sikre gennem valg, for valgresultater er det vigtigste udtryk for befolkningens vilje. Det er derfor af afgørende betydning for kvinderne, at de deltager i EU-valget i 1999 for på den måde at give udtryk for deres mening om Europa.

Den Europæiske Union bygger på en demokratisk repræsentation af borgerne, under hensyn til social fremgang og retfærdighed. Ikke-statslige organisationer (ngo'er) spiller en vigtig rolle i dialogen mellem de europæiske institutioner og Unionens borgere.

Lobbyen for Kvinderne i Europa er et eksempel på en sådan organisation. Lobbyen blev oprettet i 1990 og repræsenterer mere end 2 700 medlemsorganisationer fra hele Den Europæiske Union. Lobbyen for Kvinderne i Europa får støtte fra Det Europæiske Fællesskab og fungerer som kontaktled mellem kvindeorganisationer i hele Europa og de EU-institutioner, som beskæftiger sig med lige muligheder. Lobbyen har til formål at repræsentere kvinders synspunkter på europæisk plan og informere og bevidstgøre kvinder i medlemsstaterne om europæiske spørgsmål.

Nu er tiden inde til at give udtryk for sine meninger. Kvinder er nødt til at engagere sig mere i den europæiske debat. Europa-valget i juni 1999 er deres chance. Grib den - stem for ligestilling mellem kønnene.

Adresser:

På EU-plan

I medlemsstaterne

Ligestillingskontoret

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat V – Beskæftigelse og Sociale Anliggender

200, rue de la Loi

B - 1049 Bruxelles

Fax: 32 2 296 35 62

Internet: http://europa.eu.int/comm/dg05/equ_opp/index_en.htm  

Informationskontoret for Kvinder

Europa-Kommissionen

Generaldirektorat X – Information

200, rue de la Loi

B - 1049 Bruxelles

Fax: 32 2 299 38 91

 

Europa-Parlamentet

Udvalget om Kvinders Rettigheder

Kirchberg

L - 2929 Luxembourg

Fax: 352 4300 27708 (Luxembourg),
32 2 284 4945 (Bruxelles)
388 179069 (Strasbourg)

 

Lobbyen for Kvinderne i Europa

18, rue Hydraulique

B - 1210 Bruxelles

Fax: 32 2 219 84 51

http://www.womenlobby.org

 

Europa-Kommissionen, Repræsentationen i Danmark

Østergade 61 (Højbrohus)

Postboks 144

DK - 1004 København K

Tlf.: 45-33 14 41 40 Fax: 45-33 11 12 03

Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark

Christian IX's Gade 2, 2. sal

DK – 1111 København K

Tlf.: 45-33 14 33 77 Fax: 45-33 15 08 05

Danske Kvinders Nationalråd

Niels Hemmingsensgade, 10, 2. sal

Postboks 1069

DK – 1008 København K

Tlf.: 45-33 12 80 87 Fax: 45-33 12 67 40

Medlemmer af Det Rådgivende Udvalg

Statsministeriet

Christiansborg

Prins Jørgens Gaard 11

DK - 1218 København K

Tlf.: 45-33 92 33 00 Fax: 45-33 11 16 65

Ligestillingsrådet

Tordenskjoldsgade, 27 - Postboks 1519

DK - 1020 København K

Tlf.: 45-33 92 33 11 Fax: 45-33 91 31 15

En kampagne-pakke med en CD-ROM, som indeholder valgmateriale (logo, slogan, trykte reklamer, plakater, TV-indslag, etc.) og en vejledning, kan fås på alle Fællesskabets sprog ved henvendelse til Det Rådgivende Udvalg i Danmark eller direkte til Europa-Kommissionen (Ligestillingskontoret).

 

Organisations working with the topic men and violence:

 

• Aalborg Manderådgivning

Kayerødsgade 46, kælderen

9000 Aalborg

Tlf: + 98 13 07 00

 

Stedet Krisecenter for Mænd

Oldenborggade 11, 1 th

7000 Fredericia

Tlf: + 75 93 32 23

Fax + 75 93 32 27

Nordjyllands Krisecenter for Mænd

Bangsbovej 2

9900 Frederikshavn

Tlf: + 98 42 41 21

 

Horsens krisecenter for mænd

Vimmelskaftet 20

6700 Horsens

Tlf: + 75 60 20 68

 

Dialog Mod Vold

Åboulevard 58

2000 København n

tlf: + 28107070, 35397242

 

Information from:

Lektor, Ph.d.Kenneth Reinicke

Center for Ligestillingsforskning

CAT-Bygningen

Roskilde Universitetscenter

Postboks 260

4000 Roskilde

Direkte: 4674 2982