Sweden

Manscentrum

EuroPROFEM - The European Men Profeminist Network http://www.europrofem.org 

 

Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]

Sweden

Manscentrum

Mer information på Internet 

http://www.manscentrum.se/ 

Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden.

Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. En övergripande målsättning är att hjälpa män och kvinnor att leva bättre tillsammans. Stiftelsen driver en rådgivningsverksamhet i Stockholm dit varje år ett stort antal män (4 - 500per år exklusive telefonrådgivning) vänder sig för att få hjälp med olika problem som de har svårt att lösa på egen hand.

Verksamheten startades1988 på initiativ av en grupp privatpersoner som privat och yrkesmässigt erfarit att det fanns ett behov av stöd till män som hamnat i kriser t.ex. i samband med separationer. Utgångspunkten vid utformningen av verksamheten var att "bara en man kan förstå en annan man fullt ut". Det dagliga rådgivningsarbetet sköts av tre män. En fjärde sköter administrationen på deltid.

Verksamheten finansieras med bidrag från Stockholms komun, Stockholms läns landsting, några kranskommuner, kyrkliga församlingar, privata organisationer samt avgifter från klienter (150kr/besök.)

Manscentrum kontaktas av män ur alla socialgrupper och yrkesgrupper. Den åldersmässiga spridningen är från ynglingar till åldringar. Medelålders män är i majoritet. De flesta lever eller har levt ett relativt välordnat liv. Många män med invandrarbakgrund söker sig till mottagningen. Manscentrum nekar i princip ingen man kontakt med mottagningen oavsett bostadsort eller problematik. Den enda regeln är att mannen alltid måste ringa själv och presentera sitt problem. Man kan således ej remittera män till Manscentrum.

Män med tyngdpunkt på problem kring missbruk, homosexualitet, allvarliga psykiska problem eller grava sociala problem har redan upparbetade kanaler som kan möta deras behov, varför dessa inte är Manscentrums målgrupp. Manscentrum har ingen möjlighet att ta emot spontanbesök, utan all inbokning måste ske per telefon. Samtalsserierna är korta, ca 1-12 gånger. Inga journaler förs och man har möjlighet att vara anonym.

Problemen som männen presenterar varierar starkt. Den stora gruppen är samlevnadsproblem eller separationer. Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem kring umgänge med barnen, svårigheter med aggressivitet och misshandel. Den hjälp som männen erbjuds kan beskrivas som rådgivning med terapeutiska och pedagogiska inslag. 25 % av de män som söker Manscentrum har problem som rörvåld/aggressivitet. Alla kategorier finns representerade i denna grupp Svenskar och invandrare, med eller utan arbete, med eller utan kriminell belastning. Påtagligt många lever ett ytligt sätt sett välordnat liv. Våldet riktar sig mot närstående, kvinnor och barn och mot andra män på jobbet, på krogen osv. Männen kommer frivilligt så tillvida att de har ringt själv och beställt tid men det sker oftast inte förrän våldets sociala och juridiska konsekvenser har nått en tvingande nivå. Förändringsarbetet bedrivs med målsättningen att allt våld skall bort och att mannen genom nya insikter och ökad självkännedom skall lära sig välja mindre destruktiva lösningar på konflikter.

Rådgivning/tidsbeställning; Vardagar mellan 08.30-10.00

Tel.08-643 11 83, 84 samt 86. Övrig tid telefonsvarare.
Faxnr 08-556 03 452.

 


Précédente ] Accueil ] Remonter ] Suivante ]